Najsavremeniji studio u regionu  

Najsavremeniji studio u regionu

Najsavremeniji studio u regionu

Isečci iz novina (2)

REPORTAŽA

NOVO TEHNOLOŠKO NAPREDOVANJE NINAMEDIA RESEARCH

Najsavremeniji studio u regionu

Fokus studio u Beogradu ima modernu opremu za snimanje audio i video zapisa, u luksuzno opremljenom prostoru. Klijenti mogu da prisustvuju projektu i da prate istraživanja preko jednosmernog ogledala, u sobi za klijente, kao i direktan prenos iz svojih kompanija sa aktivnim učešćem. Pored tog studija, Ninamedia Research ima i studio za izvodenje fokus grupa u Novom Sadu

gencija Ninamedia, već poznata kao lider u praćenju štampanih i elektronskih medija u Srbiji i regionu, sada je svoje resurse, tržišno prisustvo i iskustvo stečeno u prošlih devet godina, usmerila na stvaranje najsavremenijeg istraživačkog centra u Srbiji. Sektor za istraživanje tržišta čini tim mladih ekonomista, psihologa, statističara, metodologa i drugih stručnja- ka koji su specijalizovani za različite oblasti istraživanja tržišta od kvalitativnih do kvantitativnih.

Ninamedia Research odnedavno poseduje i najsavremenije opremljeni CATI studio za prikupljanje podataka telefonom. Ova metodologija, zajedno sa prednostima licenciranog CATI software-a kojim raspolaže agencija na 50 CATI jedinica u sopstvenom CATI call centru, daju mogućnosti kontrole rada anketara i statistike od strane supervizora tokom samog procesa anketiranja, a samim tim je i obezbedena potpuna kontrola nad celokupnim projektom. Veliki broj telefonskih linija omogućava efikasno izvođenje kompleksnih projekata za kratko vreme.

Jelena Jojkić, direktorka Sektora za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Ninamedije, kaže za Magazin Biznis da osim većeg kvaliteta i kvantiteta dobijenih podataka, specijalizovani tehnički sistemi koje kompanija poseduje daju nešto mnogo bitnije: najbolje uslove koji omogućavaju pouzdanost podataka, smanjenu mogućnost greške tokom procesa istraživanja i efikasnost tokom realizacije.

- Ali oprema, kao i svaki drugi alat, ne znači mnogo bez ljudi koji su sposobni da je koriste. Savremena oprema, u stanju da registruje i najblaže nijanse pojava koje se istražuju, predstavlja logičan izbor  naglašava Jelena Jojkić

Ninamedia je prva agencija u Srbiji koja je uvela prikupljanje podataka putem PDA uredaja (Personal digital assi- stant) odnosno kompjuterski podržano terensko anketiranje koje omogućava vi- soku pouzdanost podataka i mogućnost kontrole. Rad anketara se proverava putem elektronske kontrole koja sprečava zloupotrebu u toku procesa anketiranja. PDA uredaji koji se koriste za terensko prikupljanje podataka (CAPI projekti) imaju GPS (Global Positioning Svstem) koji omogućava preciznu kontrolu rada i kretanja svakog anketara. CAPI omogućava mnogo viši stepen pouzdanosti dobijenih podataka. CAPI metodologija omogućava grananje upitnika pomoću velikog broja filtera koji se softverski definišu i, kao takva, smanjuje mogućnost greške na minimum a kvalitet podata- ka je poboljšan. Time su sniženi troškovi koji nastaju u PAPI (Paper and pencil interviewing) metodologiji, usled unosa podataka i naknadnog čišćenja baze. Podaci o trenutnoj poziciji anketara i vre- menu zadržavanja na odredenoj lokaciji, dobijaju se u realnom vremenu, preko GPS sistema, na osnovu čega se može us- pešno upravljati anketarskom mrežom.

Na naše pitanje šta kvalitetnim, savre- menim istraživanjima koje realizuje Nina- medija dobijaju klijenti (kompanije) a šta javnost Srbije, Jelena Jojkić ističe da i klijenti i javnost dobijaju isto: dobijaju istinu, ili, bolje rečeno, objektivan uvid u stvarnost:

 Informacije u realnom vremenu

Ninamedia omogućava istraživanja putem interneta i web anketiranje koristeći savremeni softver za dobija- nje i praćenje informacija u reatnom vremenu (CAWI projekti - kompjuterski podržano web intervjuisanje). U zavisnosti od vrste projekta, softver omogućava pristup individualnoj kontroli svake ankete, praćenje njenih karakteristika i kontrolu odgovora, ispisujući rezultate projekta u realnom vremenu i projektujući ukupne troškove projekta, u zavisnosti od dužine upitnika istraživanja i vremena provedenog na sakupljanju podataka.

- Ninamedia je samo organizacija koja pažljivo i odgovorno dolazi do istine procenom, filtriranjem i analizom više stoti- na ili čak više hiljada različitih mišljenja gradana Srbije, iz svih oblasti našeg društva. Svojim odgovornim poslovanjem, ozbiljnim investicijama zarad unapredenja i obraćanjem pažnje na najsitnije detalje, naša kompanija pruža odgovore na pitanja koja su klijentima neophodna za uspešno poslovanje, dok javnosti Srbije daje uvid u realno stanje naše svakodnevice, bez obzira na to kakvo bi to stanje moglo biti - kaže Jelena Jojkić.

Novo investiranje u Ninamedia Research je usmereno u najsavremeni- ju infrastrukturu za istraživanja kvali- tativnog tipa, odnosno fokus studio u Beogradu koji pored moderne opreme za snimanje audio i video zapisa sadrži i profesionalno i luksuzno opremljen prostor koji omogućava prijatan boravak kako za učesnike, tako i za klijente koji mogu da prisustvuju projektu i da prate istraživanja tokom njegovog sprovođenja preko jednosmernog ogledala u sobi za klijente. Pored pomenutog najsavremenijeg studija u regionu, Ninamedia Research poseduje i studio za izvodenje fokus grupa i u Novom Sadu.

U Ninamediji Research ističu da su ponosni na referentnu listu klijenata koji im ukazuju poverenje u prošlih nekoliko go- dina, od projekata za međunarodne insti- tucije i kompanije, do svih relevantnih institucija i organizacija iz oblasti ekonomije, politike, društveno-socijalnog ambijenta, do institucija različitih upravnih nivoa kao što su lokalne samouprave, pokrajin- ski i republički, do medija i medijskih projekata od radija, novina do televizija.

Pored dnevnog, nedeljnog i mesečnog izveštavanja sektora za praćenje medija, kao i analiza medijskog sadržaja, istraživački rezultati Ninamedia Research pružaju kompletnu sliku o temama koje interesuju klijente. Budući planovi Ninamedia Research su usmereni ka daljem ulaganju u zaposlene, kao i na širenje sektora i asortimana usluga.

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti