Kvalitativne metode  

Kvalitativne metode

Kvalitativne metode

Kvalitativnim metodama istraživanja se vrši dublja analiza u odnosu na kvantitativne metode. Cilj im je detaljnije objašnjenje ponašanja i davanje odgovora na pitanje: "Zašto?".

Koriste se pri ispitivanju složenih pojava/problema, koje se ne mogu zahvatiti struktuiranim upitnikom, odnosno kada postoji potreba za celovitijom i širom slikom o nekoj pojavi/problemu. Imaju za cilj razumevanje motivacije i potreba ciljnih grupa, kao i utvrđivanje faktora koji utiču na njihove odluke. 

Istraživanja bazirana na kvalitativnim metodama se vrše na malom broju ispitanika, koji poseduju karakteristike važne za temu istraživanja. Ove grupe ispitanika se formiraju na osnovu selekcionih upitnika.

Ninamedia research sprovodi različite kvalitativne metode istraživanja. Najčešće primenjivane metode su:

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti