Kompjuterski podržano anketiranje licem u lice  

Kompjuterski podržano anketiranje licem u lice

Kompjuterski podržano anketiranje licem u lice

CAPI (Computer aided personal interviewing) je kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja. Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži struktuirani upitnik istraživanja. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na temelju poslednjeg ispitanikovog odgovora. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja.

Ninamedia research je prva agencija koja je na srpskom tržištu uvela terensko prikupljanje podataka putem PDA uređaja (Personal digital assistant). Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovaraju unapred definisanoj kvoti intervjuiše ih.

PDA uređaji, koji se koriste za terensko prikupljanje podataka, imaju GPS (Global Positioning System) koji omogućava preciznu kontrolu rada i kretanja svakog anketara. Preko GPS sistema za svakog anketara, u realnom vremenu, se dobijaju podaci o njegovoj trenutnoj poziciji i vremenu zadržavanja na određenoj lokaciji, na osnovu čega se može uspešno upravljati anketarskom mrežom.

Glavna prednost CAPI metoda i PDA uređaja je pouzdanost dobijenih podataka, kao i činjenica da nema ručnog unosa podataka.

U odnosu na PAPI (Paper and Pencil Assisted personal interviewing) metodologiju, CAPI omogućava značajno viši stepen pouzdanosti dobijenih podataka. CAPI metodologija omogućava grananje upitnika pomoću velikog broja filtera koji se softverski definišu. Kao takva, mogućnost greške se redukuje na minimum, kvalitet podataka je poboljšan i snižavaju se troškovi koji nastaju u PAPI medodologiji, koji se javljaju usled unosa podataka i naknadnog čišćenja baze.

Usled toga, CAPI metodologija može da uštedi mnogo vremena koje je potrebno uložiti na unos podataka. SPSS baza podataka je spremna za obradu nakon što poslednji anketar završi poslednju anketu.

Dnevnik rada anketara je takođe ispunjen korišćenjem PDA uređaja. Svaka poseta koju anketar napravi za određeno domaćinstvo i rezultati posete se beleže. Nakon što se anketar loguje na sistem i unese naziv ulice i broj na kom se domaćinstvo nalazi (kao i broj sprata i stana), anketar može da započne sa anketom ili da izabere opciju "istraživanje nije počelo" nakon čega u meniju može da unese kao rezultat posete - "nema nikog kod kuće" i istovremeno ode po rasporedu (startnom koraku) u sledeće domaćinstvo koje je određeno uzorkom istraživanja. Svako istraživanje u Ninamedia ima elektronsku bazu koja u svom opisu ima rezultate poseta, lociranim u zaglavlju elektronskog upitnika.

 

 

 

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas: +381 (21)475 4200

Poslednje vesti

Arhiva vesti